top of page

तृतीयाध्याये द्वितीयः पादः ।

tṛtīyādhyāye dvitīyaḥ pādaḥ |

第三卷 第二章

संध्ये सृष्टिराह हि ॥३-२-१॥

saṃdhye sṛṣṭirāha hi || 3-2-1 ||
3.2.1.(反对派认为:)在(梦眠的)中间状态中,(真实的)创造(产生),因为(圣典是这样)说的

参见《广林奥义书》4.3.10。

 

निर्मातारं चैके पुत्रादयश्च ॥३-२-२॥

nirmātāraṃ caike putrādayaśca || 3-2-2 ||
3.2.2.一些(反对派还认为:最高我是所希望之物的)创造者。儿子等(是所希求之物)。

 

 

मायामात्रं तु कार्त्स्न्येनानभिव्यक्तस्वरूपत्वात् ॥३-२-३॥

māyāmātraṃ tu kārtsnyenānabhivyaktasvarūpatvāt || 3-2-3 ||
3.2.3.然而,(梦中所经验的事物)仅是摩耶。因为(在梦中,这事物的)本性并不能完全清晰地(展现出来)。

 

 

सूचकश्च हि श्रुतेराचक्षते च तद्विदः ॥३-२-४॥

sūcakaśca hi śruterācakṣate ca tadvidaḥ || 3-2-4 ||

3.2.4.而且,(梦可)预示(未来的祸福),因为(这由圣典就可)得知。此外,通晓(梦占)之人(也这样)说。

参见《歌者奥义书》5.2.8。

 

पराभिध्यानात्तु तिरोहितं ततो ह्यस्य बन्धविपर्ययौ ॥३-२-५॥

parābhidhyānāttu tirohitaṃ tato hyasya bandhaviparyayau || 3-2-5 ||
3.2.5.然而,通过对最高者的沉思,隐蔽着的(个我的本性显现出来)。因为这(个我)的束缚与解脱是根据那(最高者而产生的)。

 

 

देहयोगाद्वा सो ऽपि ॥३-२-६॥

dehayogādvā so 'pi || 3-2-6 ||
3.2.6.或者(说),这(个我本性之所以隐蔽)还因为(有)与身体的结合。

 

 

तदभावो नाडीषु तच्छ्रुतेरात्मनि च ॥३-२-७॥

tadabhāvo nāḍīṣu tacchruterātmani ca || 3-2-7 ||
3.2.7.无(梦)的(熟睡)在脉络和(最高)我中(产生)。因为(圣典中这样)说

参见《歌者奥义书》8.6.3;《乔尸多基奥义书》4.19;《广林奥义书》2.1.7。

 

अतः प्रबोधो ऽस्मात् ॥३-२-८॥

ataḥ prabodho 'smāt || 3-2-8 ||
3.2.8.由于这(同样的原因,即最高我是熟眠的场所),因此,觉醒也(产生)于最高我。

 

 

स एव तु कर्मानुस्मृतिशब्दविधिभ्यः ॥३-२-९॥

sa eva tu karmānusmṛtiśabdavidhibhyaḥ || 3-2-9 ||
3.2.9.然而,(觉醒的个我与)那(进入睡眠的个我是)同一的。(这是)由行动、记忆、圣句和仪规(而得知的)。

“行动”指某人前日未做完的工作次日会继续把它完成,“记忆”指某人早先经历的事后来会记住,而别人则不会有这种记忆;“圣句”指《广林奥义书》4.3.16中的内容;“仪规”指如睡眠前后的个我不同,那么会带来果报的仪规就无意义了。

 

 

मुग्धेर् ऽधसंपत्तिः परिशेषात् ॥३-२-१०॥

mugdher 'dhasaṃpattiḥ pariśeṣāt || 3-2-10 ||
3.2.10.在昏厥(之人的情形)中,(仅)达到一半的(睡眠状态),因为仅剩下(这种可能)。

 

 

न स्थानतो ऽपि परस्योभयलिङ्गं सर्वत्र हि ॥३-२-११॥

na sthānato 'pi parasyobhayaliṅgaṃ sarvatra hi || 3-2-11 ||
3.2.11.即便根据场合(的差别),最高者也不(具有)双重特性,因为在(圣典的)所有(部分)中(,说的都是无差别的梵)。

 

        〖(《广林奥义书》3.8.8说:)“它(梵)不粗,不细,不短,不长。”……(反对派认为:)基于圣典的权威……,梵必定有两个方面,……由于场合(的差别),即:由于(梵)与诸地这样有限的附属物的联系(,因此梵与特性有差别)。……

(吠檀多派认为:)这种(观点)是不正确的,……因为在一切旨在表明梵的真实本质的圣典中,梵都被表明是无任何有区别的特性的。如(《迦塔奥义书》1.3.15说:)“梵无声、无触、无色、不可减少。”〗

 

 

न भेदादिति चेन् न प्रत्येकमतद्वचनात् ॥३-२-१२॥

na bhedāditi cen na pratyekamatadvacanāt || 3-2-12 ||
3.2.12.如果(反对派以圣典中说到梵的)差别为理由(而说我们的观点)不能(成立),那是不(正确的),因为(圣典中)逐一否定了那些(差别)。

 

 

अपि चैवमेके ॥३-२-१३॥

api caivameke || 3-2-13 ||
3.2.13.而且,某些(流派之人)也这样(论述)

参见《迦塔奥义书》2.1.11;《白骡奥义书》1.12。

 

अरूपवदेव हि तत्प्रधानत्वात् ॥३-२-१४॥

arūpavadeva hi tatpradhānatvāt || 3-2-14 ||
3.2.14.(梵)完全是无形态的,因为这是(圣典的)主旨

参见《广林奥义书》2.5.19;《剃发者奥义书》2.1.2。

 

प्रकाशवच्चावैयर्थ्यात् ॥३-२-१५॥

prakāśavaccāvaiyarthyāt || 3-2-15 ||
3.2.15.如同灯光一样,(梵可表现为不同的形式)。这样,(圣典就)不会(成为)无意义的了。

 

        〖尽管太阳或月亮的光线射向整个空间,但当光线与诸如手指等一类的物体接触时,它就随那些物体呈现出直或弯的形式。与此类似,当梵与地等接触时,它也似乎呈现出地等的形式。……因而,那些表述梵有形式的圣句并不是无意义的,因为不好说一些吠陀圣句是有意义的,而另一些是无意义的。〗

 

 

आह च तन्मात्रम् ॥३-२-१६॥

āha ca tanmātram || 3-2-16 ||
3.2.16.而且,(圣典还)论及了(梵)仅是那(精神性)

参见《广林奥义书》4.5.13。

 

दर्शयति चाथो अपि स्मर्यते ॥३-२-१७॥

darśayati cātho api smaryate || 3-2-17 ||
3.2.17.(圣典)表明了(梵的无差别性等)。古传书中(也提及了这些)。

参见《广林奥义书》2.3.6;《薄伽梵歌》13.12。

 

अत एव चोपमा सूर्यकादिवत् ॥३-२-१८॥

ata eva copamā sūryakādivat || 3-2-18 ||
3.2.18.因此,(最高我与个我的关系)就如同太阳(和它在水面上的映像的关系)等一样。

 

 

अम्बुवदग्रहणात्तु न तथात्वम् ॥३-२-१९॥

ambuvadagrahaṇāttu na tathātvam || 3-2-19 ||
3.2.19.(反对派认为:)这种(譬喻)不(适当),因为没有(事物)像水一样(离开了太阳仍可作为独立的事物)把握

也就是说,离开了梵,没有独立的可把握的事物。

 

वृद्धिह्रासभाक्त्वमन्तर्भावादुभयसामञ्जस्यादेवं ॥३-२-२०॥

vṛddhihrāsabhāktvamantarbhāvādubhayasāmañjasyādevaṃ || 3-2-20 ||

3.2.20.(在梵与太阳中,)有(蒙受)增加和减少(的性质),因为(梵是)内在于(其显现出的特性中的)。这样,(譬喻和被譬喻物这)二者(的关系是)适当的(。因此,不存在矛盾)。

 

 

दर्शनाच्च ॥३-२-२१॥

darśanācca || 3-2-21 ||
3.2.21.而且,根据(圣典的)表述(也是如此)。

 

        〖对某些不真实的东西的否定是以某种真实事物为基础的。……只有在(否定后)有某些肯定的实在留下,那(否定)才是可能的。……(《鹧鸪氏奥义书》2.6.1说:)“如果什么人把梵看作是非存在的,那他自己就成为非存在的了。”〗

参见《广林奥义书》2.5.18;《歌者奥义书》6.3.2。

 

प्रकृतैतावत्त्वं हि प्रतिषेधति ततो ब्रवीति च भूयः ॥३-२-२२॥

prakṛtaitāvattvaṃ hi pratiṣedhati tato bravīti ca bhūyaḥ || 3-2-22 ||
3.2.22.(圣典)当然否定那(臆)造的限定,并在这(否定)之后,表明更重大的(意义)。

《古印度六派哲学经典》中,没有3.2.22经的译文,根据姚卫群《印度哲学》中的《梵经》选段所补充。(明泽)

 

तदव्यक्तमाह हि ॥३-२-२३॥

tadavyaktamāha hi || 3-2-23 ||
3.2.23.那(梵)是未显现的,因为(圣典这样)说

参见《剃发者奥义书》1.1.6;3.1.3;《广林奥义书》3.9.26。

 

अपि च संराधने प्रत्यक्षानुमानाभ्याम् ॥३-२-२४॥

api ca saṃrādhane pratyakṣānumānābhyām || 3-2-24 ||
3.2.24.此外,(梵)是在冥想中(领悟的,这)根据直接知觉和推论(即可知道)。

 

 

प्रकाशादिवच्चावैशेष्यं प्रकाशश्च कर्मण्यभ्यासात् ॥३-२-२५॥

prakāśādivaccāvaiśeṣyaṃ prakāśaśca karmaṇyabhyāsāt || 3-2-25 ||
3.2.25.在(冥想的)行动中,那光辉的(最高我)如同光等一样(显得有差别)。而(在实质上,)差别是不存在的。(这)根据(圣典中的“那就是你”这种短语的)重复(即可明了)。

 

 

अतो ऽनन्तेन तथा हि लिङ्गम् ॥३-२-२६॥

ato 'nantena tathā hi liṅgam || 3-2-26 ||
3.2.26.(个我与)无限的(最高我合一),因为(圣典中有表明)如此的标志

参见《广林奥义书》4.4.6;《剃发者奥义书》3.7.9。

 

उभयव्यपदेशात्त्वहिकुण्डलवत् ॥३-२-२७॥

ubhayavyapadeśāttvahikuṇḍalavat || 3-2-27 ||
3.2.27.然而,由于(在圣典中)表明了(个我与最高我既是差别的,又是无差别的这)二者,因此,(个我与最高我的关系)就如同蛇和它的盘绕状(之间的关系)一样。

 

 

प्रकाशाश्रयवद्वा तेजस्त्वात् ॥३-२-२८॥

prakāśāśrayavadvā tejastvāt || 3-2-28 ||
3.2.28.或者,(个我与最高我之间的关系)就如同光和(光的)基体一样,因为二者都是光辉。

 

 

पूर्ववद्वा ॥३-२-२९॥

pūrvavadvā || 3-2-29 ||
3.2.29.或者,(个我与最高我的关系)如上(所述)。

指《梵经》3.2.25。

 

प्रतिषेधाच्च ॥३-२-३०॥

pratiṣedhācca || 3-2-30 ||
3.2.30.而且,(真正实在的唯有最高我,)因为(圣典)否定(最高我以外的存在物)。

参见《广林奥义书》3.7.23。

 

परमतः सेतून्मानसंबन्धभेदव्यपदेशेभ्यः ॥३-२-३१॥

paramataḥ setūnmānasaṃbandhabhedavyapadeśebhyaḥ || 3-2-31 ||
3.2.31.(反对派认为:存在着某种高于这梵的实在,)因为(奥义书中)提及了堤坝、限量、结合与差别。

 

        〖(反对派解释说:《歌者奥义书》8.4.1中提到:)“那作为大我的东西是堤坝、是支撑者。”……此处,堤坝一词被用于大我。这使我们认识到,……某种不同于大我的,被称为堤坝的东西确实存在。……由此还可以推测出,如同在日常生活中一样,有人要游过(河流),跨越堤坝。……

        此外,(《歌者奥义书》3.18.2)还提及了(梵的)限量:“这梵具有四条腿。”由于梵有限量,因而就必定有某种不同于它自身的东西。

        另外,(奥义书)还提到了结合。(《歌者奥义书》6.8.1说:)“个我变得与存在结合为一。”……由此可见,存在着某种不受限制的高于梵的东西。

        对差别的提及引出同样的观点。……(圣典中)有分别地提及了在眼中的主宰者。(《歌者奥义书》1.7.5说:)“那无限的存在在眼中被看到。”〗

指与眼有分别。

 

सामान्यात्तु ॥३-२-३२॥

sāmānyāttu || 3-2-32 ||
3.2.32.然而,(不同于梵的实在是不存在的,)因为(把大我称为堤坝是由于它们有)相似性。

 

 

बुद्ध्यर्थः पादवत् ॥३-२-३३॥

buddhyarthaḥ pādavat || 3-2-33 ||
3.2.33.为了精神凝定的缘故,(梵的限量被提及,)就如同(想象中的心与空间的)脚一样。

 

        〖(为了精神凝定,)就借助于有变化的事物来仅仅想象梵(有)某种限量。就如同在心与空间的场合中,想象出四只脚一样。……在心的场合,口等被想象是四只脚;在空间的场合,火等被想象为是四只脚。〗

指口和鼻、眼、耳。

②指火与风、太阳、方位。

 

स्थानविशेषात्प्रकाशादिवत् ॥३-२-३४॥

sthānaviśeṣātprakāśādivat || 3-2-34 ||
3.2.34.(关于梵,之所以提及结合与区别是)因为场合(有)差别。(这)就如同(在)光等(的情形中)一样。

 

        〖如同一束光一样,无论是阳光还是月光,由于它与限定性因素的接触而表现出差别,但当限定性因素被消除时,光就被认为会与其光源合一。据认为,同一光束之所以有差别是因为限定性因素有差别。这里的情形亦如此。〗

 

 

उपपत्तेश्च ॥३-२-३५॥

upapatteśca || 3-2-35 ||
3.2.35.而且,(作为对梵的归入的结合)是可能的。(因此,圣典提及结合并不是说存在梵以外的实在)。

 

 

तथान्यप्रतिषेधात् ॥३-२-३६॥

tathānyapratiṣedhāt || 3-2-36 ||
3.2.36.同样,根据(圣典)对(梵以外的)别的(任何事物的)否定(,可知唯一的存在仅是梵)。

 

 

अनेन सर्वगतत्वमायामशब्दादिभ्यः ॥३-२-३७॥

anena sarvagatatvamāyāmaśabdādibhyaḥ || 3-2-37 ||
3.2.37.根据这(上述道理,梵的)遍在性(得以确立。这)从论及广阔性(的圣句)等(即可得知)。

参见《歌者奥义书》3.14.3;8.1.3。

 

फलमत उपपत्तेः ॥३-२-३८॥

phalamata upapatteḥ || 3-2-38 ||
3.2.38.(业的)果报(产生)于这(主宰神),因为(这是)合乎情理的。

 

 

श्रुतत्वाच्च ॥३-२-३९॥

śrutatvācca || 3-2-39 ||
3.2.39.还因为(圣典也这样)说

参见《广林奥义书》4.4.24。

 

धर्मं जैमिनिरत एव ॥३-२-४०॥

dharmaṃ jaiminirata eva || 3-2-40 ||
3.2.40.基于(与吠陀主张一致的)理由,阇弥尼(认为)答摩(是产生果报的因)。

指进行祭祀所产生的力量,亦称“无前”。

पूर्वं तु बादरायणो हेतुव्यपदेशात् ॥३-२-४१॥

pūrvaṃ tu bādarāyaṇo hetuvyapadeśāt || 3-2-41 ||

3.2.41.然而,跋达罗衍那(认为)前(述的主宰神是果报的因),因为(在圣典中,主宰神被作为)因提及

①参见《乔尸多基奥义书》3.8。

bottom of page