top of page

चतुर्थाध्याये प्रथमः पादः ।

caturthādhyāye prathamaḥ pādaḥ |

第四卷 第一章

आवृत्तिरसकृदुपदेशात् ॥ ४-१-१ ॥

āvṛttirasakṛdupadeśāt || 4-1-1 ||
4.1.1.(对大我的念想的)重复(是必要的,)因为(圣典中)反复(这样)教导

① 参见《广林奥义书》2.4.5。

लिङ्गाच्च ॥ ४-१-२ ॥

liṅgācca || 4-1-2 ||
4.1.2.(之所以如此,)还因为(圣典中存在着说明这种观点的其他)标志

① 参见《歌者奥义书》1.5.2;《广林奥义书》4.5.6。

आत्मेति तूपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च ॥ ४-१-३ ॥

ātmeti tūpagacchanti grāhayanti ca || 4-1-3 ||
4.1.3.(奥义书)认为(梵是我),并(使人们)这样理解。

 

        〖最高主宰者当然被理解为是人的大我……,(《广林奥义书》1.4.1说:)“我是梵”,这应当被理解为要求梵我同一。实际上,吠陀圣典使我们认识到神就是我们自己的我,如(《广林奥义书》3.4.1说:)“这是你的自我,它在一切之内”;(《广林奥义书》3.7.3说:)“这是内部的主宰者,是你自己的不朽之我”;(《歌者奥义书》6.8.7说:)“那是真理,那是自我,那就是你。”〗

 

न प्रतीके न हि सः ॥ ४-१-४ ॥

na pratīke na hi saḥ || 4-1-4 ||
4.1.4.(对梵的崇拜者来说,)不(应使自己与梵的)象征(同一),因为他不(能这样理解自己)。

①指被作为梵来崇拜的各种事物,如意、虚空、名称等。参见《歌者奥义书》3.18.1;7.1.5。

ब्रह्मदृष्टिरुत्कर्षात् ॥ ४-१-५ ॥

brahmadṛṣṭirutkarṣāt || 4-1-5 ||
4.1.5.(太阳等应被)看作是梵,因为(这样做有)优越性。

 

        〖梵自身的概念应被附加在太阳等之上。

        为什么?

        因为有优越性。这样太阳等就会被看作提高了地位,因为较高级的概念被附加在太阳等之上。这在一般的生活习惯中也是通行的。根据习惯,较低级的东西会被想象为是较高级的东西,如把国王的驾车者奉为国王本人。因为如果由于把国王看作是驾车者而降低了国王的地位,那将不会导致什么好的结果。〗

 

आदित्यादिमतयश्चाङ्ग उपपत्तेः ॥ ४-१-६ ॥

ādityādimatayaścāṅga upapatteḥ || 4-1-6 ||
4.1.6.而且,太阳等的观念(应附加在祭祀的从属)部分上。因为(这样做是)适当的。

 

        〖太阳等的观念当然应附加在诸如“乌得吉达”等这样的(祭祀的)从属部分上。

        为什么?

        因为(这样)是适当的,……当“乌得吉达”等(祭祀的从属部分)由于被看作是太阳等而变得神圣时,(祭祀)仪式就会更富有成果。〗

 

आसीनः संभवात् ॥ ४-१-७ ॥

āsīnaḥ saṃbhavāt || 4-1-7 ||
4.1.7.打坐之人(应进行精神崇拜),因为(心的专一仅对这样的人才是)可能的。

 

ध्यानाच्च ॥ ४-१-८ ॥

dhyānācca || 4-1-8 ||
4.1.8.还因为(只有这样)禅定(才是可能的)。

 

अचलत्वं चापेक्ष्य ॥ ४-१-९ ॥

acalatvaṃ cāpekṣya || 4-1-9 ||
4.1.9.(沉思冥想)还与不动性有关

①参见《歌者奥义书》7.6.1。

स्मरन्ति च ॥ ४-१-१० ॥

smaranti ca || 4-1-10 ||
4.1.10.此外,古传书也提及了(此事)

①参见《薄伽梵歌》6.11。

यत्रैकाग्रता तत्राविशेषात् ॥ ४-१-११ ॥

yatraikāgratā tatrāviśeṣāt || 4-1-11 ||
4.1.11.无论在任何(方位、场所、时间,只要便于)心注一处,(就可以进行崇拜。)因为不(存在关于方位、场所、时间的)特殊(限制)。

 

आप्रयाणात्तत्रापि हि दृष्टम् ॥ ४-१-१२ ॥

āprayāṇāttatrāpi hi dṛṣṭam || 4-1-12 ||
4.1.12.(应反复崇拜,)直至死时。因为(在圣典中)可以看到甚至有那(临终)时也(应进行崇拜的教诲)

①参见《百道梵书》10.6.3.1;《歌者奥义书》3.17.6;《薄伽梵歌》8.6;8.10。

तदधिगम उत्तरपूर्वाघयोरश्लेषविनाशौ तद्व्यपदेशात् ॥ ४-१-१३ ॥

tadadhigama uttarapūrvāghayoraśleṣavināśau tadvyapadeśāt || 4-1-13 ||
4.1.13.当与那(梵)通达时,就将消灭以前的恶业,并不附著于以后的恶业。因为(圣典中这样)表述

①参见《歌者奥义书》4.14.3;5.24.3;《剃发者奥义书》2.2.8。

इतरस्याप्येवमसंश्लेषः पाते तु ॥ ४-१-१४ ॥

itarasyāpyevamasaṃśleṣaḥ pāte tu || 4-1-14 ||
4.1.14.与此同时,也将不附著于另外的(善业。这样),当(身体)死时(,解脱也就达到了)。

 

अनारब्धकार्ये एव तु पूर्वे तदवधेः ॥ ४-१-१५ ॥

anārabdhakārye eva tu pūrve tadavadheḥ || 4-1-15 ||
4.1.15.然而,(只有)未形成果报的以前的(善恶业能被明知灭除,而已形成的果报的善恶业则不能灭,)因为(圣典认为)这(身体的死才是后者的)终结

①参见《歌者奥义书》6.14.2。

अग्निहोत्रादि तु तत्कार्यायैव तद्दर्शनात् ॥ ४-१-१६ ॥

agnihotrādi tu tatkāryāyaiva taddarśanāt || 4-1-16 ||
4.1.16.(经常举行祭祀,即进行)火祭等确实(有助于达到解脱)这种结果。因为(圣典中)这样表述

①参见《广林奥义书》4.4.22。

अतो ऽन्यापि ह्येकेषामुभयोः ॥ ४-१-१७ ॥

ato 'nyāpi hyekeṣāmubhayoḥ || 4-1-17 ||
4.1.17.(此外,)还确实(存在着)与这(经常举行的祭祀)不同的(善业。关于这一点,阇弥尼和跋达罗衍那)两(论师是一致的)。

 

        〖除了火祭等必须要进行的祭祀外,其他的善业也确实存在,作这些善业是带有希求得到(好)结果的动机的。……阇弥尼大师和跋达罗衍那大师都接受这样的观点,带有欲求的这种业是无助于明知产生的。〗

 

यदेव विद्ययेति हि ॥ ४-१-१८ ॥

yadeva vidyayeti hi || 4-1-18 ||
4.1.18.(圣典中)确实(存在着这样的句子:)根据明知,(依据信,依据秘义的人所作的任何祭祀,都具有较大的效果)

①参见《歌者奥义书》1.1.10。

भोगेन त्वितरे क्षपयित्वा संपद्यते ॥ ४-१-१९ ॥

bhogena tvitare kṣapayitvā saṃpadyate || 4-1-19 ||
4.1.19.然而,当另外的两(种业——善业与恶业在现世的果报)通过享用而灭尽后,人就与(梵)合一。

bottom of page