top of page

瑜伽经 | 第二章 | 54-55 | 第五支 制感


(本文还在补充更新中)

स्वविषयासंप्रयोगेचित्तस्य स्वरूपानुकारइवेन्द्रियाणांप्रत्याहारः॥ २-५४॥ svaviṣayāsaṃprayoge cittasya svarūpānukāra ivendriyāṇāṃ pratyāhāraḥ ॥ 2-54 ॥

▶ 各家译文

【黄】​制感是控制感官,不与它们各自的对象结合,仿佛依随心的性质。

【姚】制感可使感官不与它们的对象接触,(产生)与心的本性类似(的状态)。

​​​【莊】當不相應本身的對鏡、就會隨行心的自體,這就是內攝[諸根]。

【楊】「內攝」是不令自身諸根與所緣外境相應,以使心靈趨近其本相。

【石】與已境無涉,似同於心地,乃根之內攝。

【邱】不讓心靈與其感官所模仿的外在影像相應,而往內在(真我)回收時,稱之為感官回收。

【成】制感就是让心脱离感知对象,感官也随之脱离感知对象,仿佛感官仿效心的性质。

【旭】从与外部对象的接触中收回感官、心意与意识,随后将它们向内拉向观者,这就是制感。

【陈】当感官从外在和模仿的事物往内心去感觉时,叫做感官内敛。


ततःपरमा वश्यतेन्द्रियाणाम्॥ २-५५॥ tataḥ paramā vaśyatendriyāṇām ॥ 2-55 ॥

▶ 各家译文

【黄】​然后,达到对感官的最高控制。

【姚】因而,感官被置于最高控制之下。

​​​【莊】由此,產生最殊勝的控制的內攝諸根。

【楊】如是知作諸根完全受控。

【石】於是,根之最勝調伏。

【邱】從此,感官便受到完全地控制。

【成】于是,达到了对感官的完全控制。

【旭】制感导致对感官器官的完全控制。

【陈】从此,就可完全地控制感官了。


॥ इतिपतञ्जलिविरचितेयोगसूत्रेद्वितीयः साधनपादः॥ ॥ iti patañjaliviracite yogasūtre dvitīyaḥ sādhanapādaḥ ॥

▶ 各家译文37 次查看0 則留言

Comments


bottom of page