top of page

तृतीयाध्याये प्रथमः पादः ।

tṛtīyādhyāye prathamaḥ pādaḥ |

第三卷 第一章

 

तदन्तरप्रतिपत्तौ रंहति संपरिष्वक्तः प्रश्ननिरूपणाभ्याम् ॥३-१-१॥

tadantarapratipattau raṃhati saṃpariṣvaktaḥ praśnanirūpaṇābhyām || 3-1-1 ||
3.1.1.当(人死后要)获得那另一(新的身体时,个我)包着(作为身体种子的细微元素)离去。(这是)从(圣典中的)问答(得知的)

①参见《歌者奥义书》5.3.3;5.9.1。

 

त्र्यात्मकत्वात्तु भूयस्त्वात् ॥३-१-२॥

tryātmakatvāttu bhūyastvāt || 3-1-2 ||
3.1.2.然而,(个我并非仅包着水元素离去的,)因为(日常所见之水是由)三(元素)组成的。(圣典中之所以提及水是)因为(水元素占)优势。

 

 

प्राणगतेश्च ॥३-१-३॥

prāṇagateśca || 3-1-3 ||
3.1.3.而且,由于(在人死时),诸器官离去(,因而元素亦离去)。

 

 

अग्न्यादिश्रुतेरिति चेन् न भाक्तत्वात् ॥३-१-४॥

agnyādiśruteriti cen na bhāktatvāt || 3-1-4 ||
3.1.4.如果(有人)认为(诸器官在人死时不伴随着个我),因为(圣典中)提到了(它们进入火等之中),那么(,这种看法)就不(正确了),因为(圣典中的那种提及仅是)譬喻性的。

 

        〖(反对者认为:)人再生时,器官很可能不伴随个我。……(《广林奥义书》3.2.13说:)“人死时发音器官并入火中,嗅器官并入风中。”

        (吠檀多派认为:)不是如此,……奥义书中关于言语的器官等并入火等中的提及是譬喻性的。……(在圣典的)另外一些圣句中,曾明确陈述了个我与诸器官一起到别处去。(《广林奥义书》4.4.2)……火神等支配着言语(器官)等,并帮助它们活动,但在人死时,就不再给它们恩惠了。说言语(器官)等并入火中(仅)是一种譬喻性的手法。〗

 

 

प्रथमे ऽश्रवणादिति चेन्न ता एव ह्युपपत्तेः ॥३-१-५॥

prathame 'śravaṇāditi cenna tā eva hyupapatteḥ || 3-1-5 ||
3.1.5.如果(有人)认为,在第一次(供祭)时没有提到(水),因此(不能认为在第五次供祭时水成为人,)那就不(正确了)。因为在(第一次供祭时),那(水实际上作为“信仰”一词被提及。这样考虑是)适当的。

 

        〖(反对派认为:)水在第一火(天堂)中未被提及。在(有关圣典)上下文中,五火、天堂等被作为五供祭的接受者,在列举它们时,(《歌者奥义书》5.4.1说:)“另一世界(天堂)确实是火。”(《歌者奥义书》5.4.2又说:)“在这样的火中,神把信仰倾泻出来作为供祭。”……说水在第五次供祭中获得人的名称是不适当的。

        (吠檀多派认为:)这样说并不妨碍什么。因为水作为“信仰”一词被提及。……(《歌者奥义书》5.9.1所说的)“以这种方式,水作为人而被认知”证明了这一结论。……(此外,《鹧鸪氏本集》1.6.8-9亦说:)“信仰确实是水。”〗

 

 

अश्रुतत्वादिति चेन् नेष्टादिकारिणां प्रतीतेः ॥३-१-६॥

aśrutatvāditi cen neṣṭādikāriṇāṃ pratīteḥ || 3-1-6 ||
3.1.6.如果(有人)认为(个我不是由水所包着离去),因为(圣典中)没有提及,那就不(正确了),因为(可以)感知作祭祀等的人(被包含在供物中的水包着离去,进入新身体)。

 

 

भाक्तं वानात्मवित्त्वात्तथा हि दर्शयति ॥३-१-७॥

bhāktaṃ vānātmavittvāttathā hi darśayati || 3-1-7 ||
3.1.7.或者,(此处所说的,个我在人死后进入月界或成为神的食物,是)譬喻性的,因为(那些仅作祭祀的人)不了解我。还因为(圣典也是)这样表明的

 

        〖“不了解我”的人指那些仅从事祭祀之人,也就是说那些不把祭祀和沉思作为一种结合的过程来从事的人。“了解我”这一词句在《经》中被譬喻地使用,意为:“对五火的深思”。〗

①参见《质问奥义书》5.4;《广林奥义书》4.3.33。

 

कृतात्यये ऽनुशयवान्दृष्टस्मृतिभ्यां यथेतमनेवं च ॥३-१-८॥

kṛtātyaye 'nuśayavāndṛṣṭasmṛtibhyāṃ yathetamanevaṃ ca || 3-1-8 ||
3.1.8.当业消失时,(个我)伴随着(残余的)业(归来,所走的路与来时)那样的(路相似,但)也不同。(这是)从天启圣典和古传书中(得知的)

① 参见《歌者奥义书》5.10.5-7;《广林奥义书》6.2.16。

 

चरणादिति चेन् नोपलक्षणार्थेति कार्ष्णाजिनिः ॥३-१-९॥

caraṇāditi cen nopalakṣaṇārtheti kārṣṇājiniḥ || 3-1-9 ||
3.1.9.如果(有人)认为(个我的再生是)根据行为,而不是(根据残余的业,)那就不(正确了),因为根据迦勒希那基尼(的观点,“行为”一词就)意味着(业)。

 

 

आनर्थक्यमिति चेन् न तदपेक्षत्वात् ॥३-१-१०॥

ānarthakyamiti cen na tadapekṣatvāt || 3-1-10 ||
3.1.10.如果(有人)认为(在上述情况下,行为就)没有用处了,那是不(正确的),因为(业)依赖于那(行为)。

 

 

सुकृतदुष्कृते एवेति तु बादरिः ॥३-१-११॥

sukṛtaduṣkṛte eveti tu bādariḥ || 3-1-11 ||
3.1.11.然而,跋达利认为,(所谓行为)也就是善行和恶行。

 

 

अनिष्टादिकारिणामपि च श्रुतम् ॥३-१-१२॥

aniṣṭādikāriṇāmapi ca śrutam || 3-1-12 ||
3.1.12.(反对派认为:从圣典)得知,即便做坏事等的人(,死后也奔赴月界)。

①《乔尸多基奥义书》1.2。

 

संयमने त्वनुभूयेतरेषामारोहावरोहौ तद्गतिदर्शनात् ॥३-१-१३॥

saṃyamane tvanubhūyetareṣāmārohāvarohau tadgatidarśanāt || 3-1-13 ||
3.1.13.然而,关于其他(那些做坏事的人,据我们所知,他们)在阎魔王国中受(恶业的惩罚)后,上升(到月界,然后又)降下,因为这进入(阎魔王国之事圣典曾)提及

①参见《迦塔奥义书》1.2.6。

 

स्मरन्ति च ॥३-१-१४॥

smaranti ca || 3-1-14 ||
3.1.14.而且,在古传说中(也提到了这些)。

 

        〖此外,诸如摩奴、毗耶舍等令人尊敬的大师在古传书中也提及了与(以上)叙述有关的(事情)。〗

 

 

अपि च सप्त ॥३-१-१५॥

api ca sapta || 3-1-15 ||
3.1.15.另外,七重(地狱被描述)。

 

        〖七重地狱…………被布拉那的信徒所描述。〗

 

 

तत्रापि च तद्व्यापारादविरोधः ॥३-१-१६॥

tatrāpi ca tadvyāpārādavirodhaḥ || 3-1-16 ||
3.1.16.而且,即便在那(七重地狱中),也有这(阎魔)的活动。因此,(我们的说法是)不矛盾的。

 

 

विद्याकर्मणोरिति तु प्रकृतत्वात् ॥३-१-१७॥

vidyākarmaṇoriti tu prakṛtatvāt || 3-1-17 ||
3.1.17.然而,(神道与祖道涉及的是)智和业。因为(此处这二者是)论题。

 

        〖智和业在这里被作为达到神道和祖道的手段来讨论。〗

 

 

न तृतीये तथोपलब्धेः ॥३-१-१८॥

na tṛtīye tathopalabdheḥ || 3-1-18 ||
3.1.18.关于第三(道,对供祭数目的表述就)没有(必要了),因为这(在圣典中已)表明

①参见《歌者奥义书》5.9.1;5.10.8。

 

स्मर्यते ऽपि च लोके ॥३-१-१९॥

smaryate 'pi ca loke || 3-1-19 ||
3.1.19.此外,在世间也有(关于不受胎而出生的人的)传说。

 

 

दर्शनाच्च ॥३-१-२०॥

darśanācca || 3-1-20 ||
3.1.20.而且,(有不受胎而出生的生物,)因为(这是)可见的。

 

 

तृतीयशब्दावरोधः संशोकजस्य ॥३-१-२१॥

tṛtīyaśabdāvarodhaḥ saṃśokajasya || 3-1-21 ||
3.1.21.(一些圣典仅提及了卵生、胎生、种生,是因为把)湿生包含在了第三个词中。

①指种生。

 

साभाव्यापत्तिरुपपत्तेः ॥३-१-२२॥

sābhāvyāpattirupapatteḥ || 3-1-22 ||
3.1.22.(个我从月界中降下时,)达到(与虚空)等相似的(状态)。因为(这是)合乎情理的。

 

 

नातिचिरेण विशेषात् ॥३-१-२३॥

nāticireṇa viśeṣāt || 3-1-23 ||
3.1.23.(下降的个我滞留在中间诸状态的时间)不是很长,因为(圣典中有)特别(表明)。

 

        〖(《歌者奥义书》5.10.6中说:)在获得与稻等的相似状态后,“摆脱这种状态确实困难”。……(这)意味着在前一状态中,摆脱是容易的。……因为身体不在那中间(状态中)形成。〗

 

 

अन्याधिष्ठिते पूर्ववदभिलापात् ॥३-१-२४॥

anyādhiṣṭhite pūrvavadabhilāpāt || 3-1-24 ||
3.1.24.(降下来的个我进入)由别的(个我)支配的(植物)之中,就如同先前的(阶段)一样。因为(圣典中就是这样)说的。

 

 

अशुद्धमिति चेन्न शब्दात् ॥३-१-२५॥

aśuddhamiti cenna śabdāt || 3-1-25 ||
3.1.25.如果(有人)认为(杀牲畜的祭祀)不净,那是(不正确的),因为(法与非法是根据圣典)所说(来确定的)。

 

 

रेतःसिग्योगो ऽथ ॥३-१-२६॥

retaḥsigyogo 'tha || 3-1-26 ||
3.1.26.(个我下降时)与使受胎者相结合。

①男性。

 

योनेः शरीरम् ॥३-१-२७॥

yoneḥ śarīram || 3-1-27 ||
3.1.27.(然后,)从母胎(出生新的)身体。

bottom of page