top of page

चतुर्थाध्याये द्वितीयः पादः ।

caturthādhyāye dvitīyaḥ pādaḥ |

第四卷 第二章

वाङ्मनसि दर्शनाच्छब्दाच् च ॥ ४-२-१ ॥

vāṅmanasi darśanācchabdāc ca || 4-2-1 ||
4.2.1.(当人临终时,)言语(的机能归入)意中。因为(这是)显而易见的,还因为(这是圣典)所说

①参见《歌者奥义书》6.8.6。

अत एव च सर्वाण्यनु ॥ ४-२-२ ॥

ata eva ca sarvāṇyanu || 4-2-2 ||
4.2.2.而且,基于同样的理由,所有(器官的机能也与言语的机能)一样(归入意中)。

 

तन्मनः प्राण उत्तरात् ॥ ४-२-३ ॥

tanmanaḥ prāṇa uttarāt || 4-2-3 ||
4.2.3.那意(归入)气息之中,(这根据有关圣句的较)后的(部分即可得知)

① 指《歌者奥义书》6.8.6在论及言语器官的机能归入意中后,又说意归入气息。

सो ऽध्यक्षे तदुपगमादिभ्यः ॥ ४-२-४ ॥

so 'dhyakṣe tadupagamādibhyaḥ || 4-2-4 ||
4.2.4.那(气息归入作为)监视者(的个我)。因为(存在着关于气息)趋向那(个我)等(的圣句)

①参见《广林奥义书》4.3.38;4.4.2。

भूतेषु तच्छ्रुतेः ॥ ४-२-५ ॥

bhūteṣu tacchruteḥ || 4-2-5 ||
4.2.5.(个我伴随着气息归入)诸元素中,因为(圣典中)这样说

①参见《歌者奥义书》6.8.6;《广林奥义书》4.4.5。

नैकस्मिन्दर्शयतो हि ॥ ४-२-६ ॥

naikasmindarśayato hi || 4-2-6 ||
4.2.6.(个我)不(归于)一个(元素)中。因为(天启圣典和古传书中有这方面的)表述

① 参见《广林奥义书》4.4.5;《歌者奥义书》6.3.2-3;《摩奴法典》1.27;《毗湿努往事书》1.2,5-52。

समाना चा सृत्युपक्रमादमृतत्वं चानुपोष्य ॥ ४-२-७ ॥

samānā cā sṛtyupakramādamṛtatvaṃ cānupoṣya || 4-2-7 ||
4.2.7.(在死时,自脱出身体)至(神)道的开端,(对于有德之梵的知者和无知者来说,退出的途径是)相同的。而且,(圣典论及了这知者从身体脱出后获得不死性。但这知者却)未烧灭(微细身。因为,这种)不死性(是相对的)。

①参见《广林奥义书》4.4.7。

तदापीतेः संसारव्यपदेशात् ॥ ४-२-८ ॥

tadāpīteḥ saṃsāravyapadeśāt || 4-2-8 ||
4.2.8.那(微细身在)归入(梵之前一直存续),因为(圣典中)表述了轮回(状态)

①参见《迦塔奥义书》2.2.7。

सूक्ष्मं प्रमाणतश्च तथोपलब्धेः ॥ ४-२-९ ॥

sūkṣmaṃ pramāṇataśca tathopalabdheḥ || 4-2-9 ||
4.2.9.而且,(微细身)在量上是微细的。根据(人们的)经验,(它就是)这样。

 

नोपमर्देनातः ॥ ४-२-१० ॥

nopamardenātaḥ || 4-2-10 ||
4.2.10.基于(这一原因,微细身并)不由于(粗大身的)毁坏(而毁坏)。

 

अस्यैव चोपपत्तेर् एष ऊष्मा ॥ ४-२-११ ॥

asyaiva copapatter eṣa ūṣmā || 4-2-11 ||
4.2.11.而且,(在微细身上,)确实存在着温度,因为(这样说是)合乎情理的。

 

        〖当死亡发生以及身体依旧存在时,即便身体的其他性质,如色等依然存在,温度也感觉不到。然而当身体还活着的时候,温度却可感到。因此,(说)这温度属于不同于人所共知的粗大身体的另外某物是合乎情理的。〗

 

प्रतिषेधादिति चेन् न शारीरात् ॥ ४-२-१२ ॥

pratiṣedhāditi cen na śārīrāt || 4-2-12 ||

4.2.12.如果(有人)以(圣典曾)否定(人可以从身体中脱出)为由(而认为有明知之人不能由身体脱出,)那就不(正确了)。因为(那圣典否定的是从)有身我(脱出)

①参见《广林奥义书》4.4.6。

स्पष्टो ह्येकेषाम् ॥ ४-२-१३ ॥

spaṣṭo hyekeṣām || 4-2-13 ||
4.2.13.(认为有明知之人不能由身体脱出是不正确的。)因为(根据)某些(人所传,圣典所否定的是从有身我脱出,这是)显而易见的。

①参见《广林奥义书》4.4.6;《百道梵书》14.7.2.8。

स्मर्यते च ॥ ४-२-१४ ॥

smaryate ca || 4-2-14 ||
4.2.14.而且,古传书(也这样)说

① 参见《摩诃奥义书》12.270.22。

तानि परे तथा ह्याह ॥ ४-२-१५ ॥

tāni pare tathā hyāha || 4-2-15 ||
4.2.15.那些(器官等归入)最高(我),因为(圣典)这样说

①参见《质问奥义书》6.5;《歌者奥义书》6.8.6。

अविभागो वचनात् ॥ ४-२-१६ ॥

avibhāgo vacanāt || 4-2-16 ||
4.2.16.(得明知之人的个我在梵中成为)无区别的。(这)根据圣句(可知)

①指个我与梵密不可分,梵我同一。

②参见《质问奥义书》6.5;《歌者奥义书》6.8.6。

तदोको ऽग्रज्वलनं तत्प्रकाशितद्वारो विद्यासामर्थ्यात् तच्छेषगत्यनुस्मृतियोगाच्च हार्दानुगृहीतः शताधिकया ॥ ४-२-१७ ॥

tadoko 'grajvalanaṃ tatprakāśitadvāro vidyāsāmarthyāt taccheṣagatyanusmṛtiyogācca hārdānugṛhītaḥ śatādhikayā || 4-2-17 ||
4.2.17.(当认识了有德之梵的人的个我要离开时,)在这个我的居处的尖端(产生)光辉。被这(光辉)照耀了(之后,这个我)由于明知的力量,还由于与(作为)从属部分“道的忆念”的结合,受到居于心脏的(最高神的)恩惠,通过(第)一百以上(之物,即通过一百零一个脉管,从身体中脱出)

①即心脏。

② 参见《广林奥义书》4.4.1-2;《歌者奥义书》8.6.6。

रश्म्यनुसारी ॥ ४-२-१८ ॥

raśmyanusārī || 4-2-18 ||
4.2.18.(个我从身体脱出后,)跟随(太阳的)光线。

 

निशि नेति चेन्न संबन्धस्य यावद्देहभावित्वाद्दर्शयति च ॥ ४-२-१९॥

niśi neti cenna saṃbandhasya yāvaddehabhāvitvāddarśayati ca || 4-2-19||
4.2.19.如果(有人认为)在夜间(个我)不能(跟随阳光),那是不(正确的)。因为只要身体存在,(脉管和光线间的)联系就存在。而且,(圣典也这样)表述

①参见《歌者奥义书》8.6.1-6。

अतश्चायने ऽपि दक्षिणे ॥ ४-२-२० ॥

ataścāyane 'pi dakṣiṇe || 4-2-20 ||
4.2.20.因此,在(太阳)南行时(,死的知者也到达太阳)。

 

योगिनः प्रति स्मर्येते स्मार्ते चैते ॥ ४-२-२१ ॥

yoginaḥ prati smaryete smārte caite || 4-2-21 ||
4.2.21.而且,(关于应死的时间等,)古传书中对瑜伽行者有论述。这二者(在这方面的观点依据)古传书(,但却不依据天启圣典)。

①指轮回结束的时间等。

②参见《薄伽梵歌》8.23-26。

③指瑜伽和数论。

bottom of page