top of page

止咳咒 | 阿闼婆韦陀 | 6.105अथर्ववेदः । काण्डम् ६ । सूक्तम् १०५

atharvavedaḥ | kāṇḍam 6 | sūktam 105

《阿闼婆韦陀》

第六卷 第一百零五首

止咳咒


2023.04.09 明泽 译解

于韩国汉阳大学人才馆यथा॒ मनो॑ मनस्के॒तैः प॑रा॒पत॑त्याशु॒मत्।

ए॒वा त्वं का॑से॒ प्र प॑त॒ मन॒सोऽनु॑ प्रवा॒य्य॑म् ॥१॥

yáthā máno manasketáiḥ parāpátatyāśumát |

evā́ tváṃ kāse prá pata mánasó'nu pravāyyam ||1||

如心携意欲,速飞向远方,

随顺心意行,咳嗽尔飞离!

如心意携带心中愿望,迅速地向远处飞去,咳嗽啊!你沿着心意的飞翔飞离吧!


拆解:yáthā mánaḥ manasketáiḥ parāpátati āśumát |

❁yáthā〔yáthā【不变】如,正如,好像〕如。

❁mánaḥ〔mánas【中】心,意〕[中单一]心意。

❁manasketáiḥ〔mánas-ketá【第七格依主释•阳】心中愿望,意欲〕[阳复三]携带心中愿望。

├mánas【中】心,意。

└ketá【阳】意思,意向,欲望,愿望。

❁parāpátati〔parā-√pat【1P】向远处飞去,飞走〕[陈主单三](它)向远处飞去。

❁āśumát〔āśú-mát【副】快速地〕快速地。

拆解:evā́ tvám kāse prá pata mánasaḥ anu pravāyyàm ||1||

❁evā́=evá〔evá【不变】正是,确实,强调前词,仅,只,即〕即。

❁tvám〔yuṣmad【代】你〕[单一]你。

❁kāse〔kāsā【阴】咳嗽〕[阴单呼]咳嗽啊!

❁prá〔prá【前缀】向前,前面,离开,丰富〕离开。

❁pata〔√pat【1P】飞〕[命主单二](你)飞。

❁mánasaḥ〔mánas【中】心,意〕[中单六]心意的。

❁anu〔ánu【前缀】随后,随同,随顺,沿着,遵循〕沿着。

❁pravāyyam〔pra-vāyyá【中】迅速,飞行,飞翔〕[中单二]飞翔。


यथा॒ बाणः॒ सुसं॑शितः परा॒पत॑त्याशु॒मत्।

ए॒वा त्वं का॑से॒ प्र प॑त पृथि॒व्या अनु॑ सं॒वत॑म् ॥२॥

yáthā bā́ṇaḥ súsaṃśitaḥ parāpátatyāśumát |

evā́ tváṃ kāse prá pata pṛthivyā́ ánu saṃvátam ||2||

如箭甚锋锐,速飞向远方,

沿循地域界,咳嗽尔飞离!

如非常尖锐的箭,迅速地向远处飞去,咳嗽啊!你沿着大地的界域飞离吧!


拆解:yáthā bā́ṇaḥ súsaṃśitaḥ parāpátati āśumát |

❁yáthā〔yáthā【不变】如,正如,好像〕如。

❁bā́ṇaḥ〔bāṇá【阳】箭〕[阳单一]箭。

❁súsaṃśitaḥ〔su-sáṃ-śita【过被分】非常锋利的,非常尖锐的→su-sam-√śo【4P】非常彻底、完全地磨砺/磨快〕[阳单一]非常锋锐的。

❁parāpátati〔parā-√pat【1P】向远处飞去,飞走〕[陈主单三](它)向远处飞去。

❁āśumát〔āśú-mát【不变】快速地〕快速地。

拆解:evā́ tváṃ kāse prá pata pṛthivyā́ḥ ánu saṃvátam ||2||

❁evā́=evá〔evá【不变】正是,确实,强调前词,仅,只,即〕即。

❁tvám〔yuṣmad【代】你〕[单一]你。

❁kāse〔kāsā【阴】咳嗽〕[阴单呼]咳嗽啊!

❁prá〔prá【前缀】向前,前面,离开,丰富〕离开。

❁pata〔√pat【1P】飞〕[命主单二](你)飞。

❁pṛthivyā́ḥ〔pṛthivī́【阴】地,大地〕[阴单六]大地的。

❁ánu〔ánu【前缀】随后,随同,随顺,沿着,遵循〕沿着。

❁saṃvátam〔saṃ-vát【阴】边,侧,界,地区,地域〕[阴单二]界域。


यथा॒ सूर्य॑स्य र॒श्मयः॑ परा॒पत॑न्त्याशु॒मत्।

ए॒वा त्वं का॑से॒ प्र प॑त समु॒द्रस्यानु॑ विक्ष॒रम् ॥३॥

yáthā sū́ryasya raśmáyaḥ parāpátantyāśumát |

evā́ tváṃ kāse prá pata samudrásyā́nu vikṣarám ||3||

正如太阳光,速飞向远方,

随顺大海涌,咳嗽尔飞离!

如太阳的光芒,迅速地向远处飞去,咳嗽啊!你随着大海的涌流飞离吧!


拆解:yáthā sū́ryasya raśmáyaḥ parāpátanti āśumát |

❁yáthā〔yáthā【不变】如,正如,好像〕如。

❁sū́ryasya〔sū́rya【阳】日,太阳〕[阳单六]太阳的。

❁raśmáyaḥ〔raśmí【阳】光芒,光线〕[阳复一]光芒。

❁parāpátati〔parā-√pat【1P】向远处飞去,飞走〕[陈主单三](它)向远处飞去。

❁āśumát〔āśú-mát【不变】快速地〕快速地。

拆解:evā́ tváṃ kāse prá pata samudrásya anu vikṣarám ||3||

❁evā́=evá〔evá【不变】正是,确实,强调前词,仅,只,即〕即。

❁tvám〔yuṣmad【代】你〕[单一]你。

❁kāse〔kāsā【阴】咳嗽〕[阴单呼]咳嗽啊!

❁prá〔prá【前缀】向前,前面,离开,丰富〕离开。

❁pata〔√pat【1P】飞〕[命主单二](你)飞。

❁samudrasya〔sam-udrá【阳】大海〕[阳单六]大海的。

❁anu〔ánu【前缀】随后,随同,随顺,沿着,遵循〕沿着。

❁vikṣarám〔vi-kṣará【阳】流出,涌出〕[阳单二]涌出。

145 次查看0 則留言

Comments


bottom of page