top of page

瑜伽经 | 第三章 | 49-52 | 分辨智的成就


(本文还在补充更新中)

सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्यसर्वभावाधिष्ठातृत्वंसर्वज्ञातृत्वंच ॥३-४९॥ sattvapuruṣānyatākhyātimātrasya sarvabhāvādhiṣṭhātṛtvaṃ sarvajñātṛtvaṃ ca ॥ 3-49 ॥

▶ 各家译文

【黄】​唯有明辨本性和原人的差别,才能成为统辖一切者和通晓一切者。

【姚】只有认识了实在与神我差别(的人,才获得对)一切存在和无限知识的支配力。

​​​【莊】由唯決擇區别光明性和神我,是一切存有的護持者,是為一切智者性。

【楊】唯有徹見「我覺」與「淨識」之不同,方得感通一切萬有及至高之一切種智。

【石】純然能知悅性與本我之別,是全能以及全智。

【邱】 唯有能知曉真我與我覺的差異者,才能獲致對宇宙萬象至高無上的全知。

【成】专念于萨埵与原人之间的分别,便可全知全能。

【旭】只有知晓智性与观者之分别的人,才能获得关于存在的一切和显现的一切的至上知识。

【陈】认识纯洁的本性特质与真实自我的差异,就有如全知的神一般,得到了最高的存在境界和形式。


तद्वैराग्यादपिदोषबीजक्षयेकैवल्यम् ॥३-५०॥ tadvairāgyādapi doṣabījakṣaye kaivalyam ॥ 3-50 ॥

▶ 各家译文

【黄】​甚至对此产生离欲,由此灭除罪恶种子,达到独存。

【姚】当罪恶的种子被甚至对这(差别的认识)的离欲所摧毁时,(就产生了)绝对的独存。

​​​【莊】由離欲,當貪[等]種子滅盡时,而有獨存。

【楊】乃至對此感通與一切種智亦不執著,即能斷除過患種子,入獨存不共之境。

【石】即於彼亦無執,不潔種子消失,得獨存。

【邱】對於全知(與超能力)都不執著者,連束縛的種子也都消除了,如此才能達到永恆解脫。

【成】不执着于这些力量,将摧毁束缚的种子,达到独存之境。

【旭】通过摧毁束缚的种子,甚至连这些力量(悉地)也弃绝,瑜伽士获得永久解脱。

【陈】对于所有的超自然能力不执着,束缚的根源就消失了,即能得到解脱。


स्थान्युपनिमन्त्रणेसङ्गस्मयाकरणंपुनरनिष्टप्रसङ्गात्॥ ३-५१॥ sthānyupanimantraṇe saṅgasmayākaraṇaṃ punaraniṣṭaprasaṅgāt ॥ 3-51 ॥

▶ 各家译文

【黄】​受到主神们邀请时,不要接受或感到骄傲,因为会再度与罪恶发生联系。

【姚】当上神邀请时,不应有依恋和满意的笑容,因为(这)有可能与不好(的东西)再次接触。

​​​【莊】在所勸請的安立上,沒有了執著和驕慢的因,因為生起了無取著。

【楊】若受上位者之奉請,但莫起貪著與自得,蓋亦有失寵與退墜之時。

【石】天人邀伴亦不貪不矜,免重墮受殃。

【邱】受天神邀請與天神結交時,不要執著也不要驚奇,你可能再次成為不受歡迎者。

【成】受到天神的邀请时,瑜伽士既不要执着,也不要骄傲,因为他可能再次不受欢迎。

【旭】当天界的存在者靠近时,应当既不执着也不惊讶,因为令人不快的关联可再度发生。

【陈】瑜伽修行人对于天上的神的赞赏,既不应接受,也不应自豪,因为有可能他会再次不受欢迎。▶ 各家译文

【黄】​通过总御刹那及其次序,获得分辨智。

【姚】通过对刹那及其连续的总制,(获得)从辨别中产生的知识。

​​​【莊】由真戒對剎那剎那和相續[的修習],而生起決擇智。

【楊】依合參法觀照相續念念間之剎那,慧見即從明辨生出。

【石】三耶昧於剎那及彼之序,由明辨慧生智。

【邱】藉由對持續的每一個刹那做叁雅瑪的修煉,你將獲得明辨智。

【成】专念于刹那以及刹那在时间中的连续,便能获得分辨的知识。

【旭】通过专念于刹那和诸刹那的连续流动,瑜伽士获得崇高知识,摆脱时空的限制。

【陈】对不停的瞬间(当下)做三雅马的专注练习,将获得明辨的知识。32 次查看0 則留言

Comments


bottom of page