top of page

吉祥经 | Maṅgala Sutta| Maṅgala Sutta |

吉祥经


來源:
巴利經文:斯里蘭卡版三藏電子版 Pali Tipitaka http://www.agamarama.com/Pali_Tipitaka_utf8_html/pali_tipitaka_utf8_index.htm [BJT Page 006]
漢譯經文:《漢譯南傳大藏經》第27册 No.12 經集 (258~269) 雲庵譯;譯文取自 CBETA


Evaṃ me sutaṃ: ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Atha kho aññatarā devatā abhikkantāya rattiyā abhikkantavaṇṇā kevalakappaṃ jetavanaṃ obhāsetvā yena bhagavā tenupasaṅkami. Upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ aṭṭhāsi. Ekamantaṃ ṭhitā kho sā devatā bhagavantaṃ gāthāya ajjhabhāsi.

如是我聞。一時,世尊住舍衛城祇樹給孤獨園。時有一容姿美麗之天神,夜半過後,徧照祇樹園各隅。接近世尊之前,敬禮世尊,立于一方。天神以偈白世尊:Bahū devā manussā ca maṅgalāni acintayuṃ,

Ākaṅkhamānā sotthānaṃ brūhi maṅgalamuttamaṃ

「諸天諸人等,思念諸吉祥,仰望諸福報,語我最吉祥Asevanā ca bālānaṃ paṇḍitānaṃ ca sevanā,

Pūjā ca pūjanīyānaṃ etaṃ maṅgalamuttamaṃ.

「勿近諸愚者,親近諸賢者,供養應供者,是最上吉祥。Patirūpadesavāso ca pubbe ca katapuññatā,

Attasammāpaṇīdhi ca etaṃ maṅgalamuttamaṃ.

住於適當所,積前世福德,自有正誓願,是最上吉祥。Bāhusaccañca sippañca vinayo ca susikkhito

Subhāsitā ca yā vācā etaṃ maṅgalamuttamaṃ.

多聞與工巧,調伏與善學,多說諸善語,是最上吉祥。Mātāpituupaṭṭhānaṃ puttadārassa saṅgaho

Anākūlā ca kammantā etaṃ maṅgalamuttamaṃ.

孝養父與母,妻子當攝受,正業無混濁,是最上吉祥。Dānaṃ ca dhammacariyā ca ñātakānañca saṅgaho

Anavajjāni kammāni etaṃ maṅgalamuttamaṃ.

如法行佈施,攝受諸親戚,諸行業無罪,是最上吉祥。Ārati virati pāpā majjapānā ca saññamo

Appamādo ca dhammesū etaṃ maṅgalamuttamaṃ.

不樂諸惡行,且自離飲酒,諸法不放逸,是最上吉祥。Gāravo ca nivāto ca santuṭṭhī ca kataññutā

Kālena dhammasavaṇaṃ etaṃ maṅgalamuttamaṃ.

敬重與謙讓,滿足及感恩,時時聞妙法,是最上吉祥。Khantī ca sovacassatā samaṇānañcadassanaṃ

Kālena dhammasākacchā etaṃ maṅgalamuttamaṃ.

忍辱與柔和,會見諸沙門,時時有法談,是最上吉祥。Tapo ca brahmacariyañca ariyasaccānadassanaṃ

Nibbāṇasacchikiriyā ca etaṃ maṅgalamuttamaṃ.

修苦與梵行,善觀四聖諦,涅槃之作證,是最上吉祥。Puṭṭhassa lokadhammehi cittaṃ yassa na kampati

Asokaṃ virajaṃ khemaṃ etaṃ maṅgalamuttamaṃ.

觸諸世間法,其心不動搖,安穩離塵憂,是最上吉祥。Etādisāni katvāna sabbattha maparājitā

Sabbattha sotthiṃ gacchanti taṃ tesaṃ maṅgalamuttamanti.

如斯諸行已,一切處不敗,人人得福利,是最上吉祥。」Maṅgalasuttaṃ.


-- 净二 整理 --


209 次查看0 則留言

相關文章

查看全部

密多罗-婆楼那二神赞 (Mitrā-Varuṇā) 《梨俱韦陀》第7卷,第61曲,共7个颂 作者:最富仙人(Vasistha) 巫白慧 译 07.61.01 उद्वां॒ चक्षु॑र्वरुण सु॒प्रती॑कं दे॒वयो॑रेति॒ सूर्य॑स्तत॒न्वान् । अ॒भि यो विश्वा॒ भुव॑नानि॒ चष्टे॒ स म॒न्युं मर्त्ये॒ष्वा

毗湿奴赞 (Viṣṇu,遍入天) 《梨俱韦陀》第1卷,第154曲,共6个颂 作者:长阁仙人(Dīrghatamā Aucathya 巫白慧 译 01.154.01 विष्णो॒र्नु कं॑ वी॒र्या॑णि॒ प्र वो॑चं॒ यः पार्थि॑वानि विम॒मे रजां॑सि । यो अस्क॑भाय॒दुत्त॑रं स॒धस्थं॑ विचक्रमा॒णस्त्रे॒

bottom of page